Všeobecné obchodné podmienky

 

Údaje predávajúceho:

Obchodné meno: MOONSTYLE s.r.o.

Miesto podnikania: Š.Moyzesa 20, 034 01 Ružomberok

IČO: 54256747

DIČ: SK2121636385

číslo účtu: SK7583300000002602167691

Kontakt:

Prevádzka internetového obchodu www.moonstyle.sk

Facebook, Instagram: Moon Styleshop

Tel.: 0908 633 086

E-mailová adresa: info@moonstyle.sk

Adresa: Š.Moyzesa 20, 034 01 Ružomberok

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, 011 79 Žilina

Článok I.
Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP”) upravujú práva a povinnosti Predávajúceho MOONSTYLE s.r.o. s miestom podnikania Š.Moyzesa 20, 034 01 Ružomberok , Slovenská republika, IČO: 54256747, DIČ:  SK2121636385  , poštová adresa: MOONSTYLE s.r.o., Š.Moyzesa 20, 034 01 Ružomberok ,  (ďalej len „Predávajúci”) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci”) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom aplikácie Facebook a Instagram Moon Styleshop a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva”). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany“).

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 122/2013Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Článok II.
Vymedzenie pojmov

 1. Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.
 2. Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 3. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 4. Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že je oboznámený s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil.
 5. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na stráne Facebook a Instagram Moon Styleshop.

Článok III.
Objednávka, uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci objednáva tovar u Predávajúceho formou správy na našej Facebook stránke alebo aplikácii Instagram.
 2. Za podstatné náležitosti objednávky sa považujú:
 • a) Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefónne číslo a e-mailová adresa)
 • b) Názov tovaru alebo tiež jeho popis;
 • c) Množstvo objednávaného tovaru;
 • d) Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho);
 1. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich e objednávku Predávajúcemu sa objednávka považuje za úplnú.
 2. Objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme Predávajúceho, ktorý sa najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni) skontaktuje s Kupujúcim a zároveň overí objednávku, spôsob dopravy, a oznámi Kupujúcemu možnú dodaciu dobu, konečnú cenu a spôsob úhrady.

Článok IV.
Storno objednávky, odstúpenie od kúpnej zmluvy

Storno objednávky

 1. a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.
  b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

– V prípade, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť najmä pre chybne uvedené telefónne číslo, nedostupnosť, neodpovedá na e-maily atď.
– Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci neprijme navrhnutú dohodu zo strany Predávajúceho a zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa zrušenia objednávky Predávajúcim.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru.

Oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené emailom (info@moonstyle.sk) do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť predávajúcemu riadne vrátený na adresu MOONSTYLE s.r.o., Š.Moyzesa 20, 034 01 Ružomberok, a to kompletný tovar v pôvodnom stave a so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.
Tovar nesmie byť poškodený, používaný. Tovar musí byť v pôvodnom obale, s originálnou visačkou.                                                                           Tovar vrátený na spôsob dobierky nebude predávajúcim prijatý.
Cena za vrátený tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, najneskôr do 14 dní od doručenia zásielky Predávajúcemu a to bankovým prevodom.
Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

Článok V.
Cenové podmienky

Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom stránky Facebook a Instagram Moon Styleshop  je stanovená cenníkom Predávajúceho uvedeného na Facebook stránke a aplikácii Instagram platným v čase objednania tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.

Dokladom o predaji je Faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list.

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na stránke Facebook a Instagram Moon Styleshop s tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejnenia. Pre Kupujúceho je vždy rozhodujúca cena tovaru uvedená pri tovare v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie ceny tovaru Predávajúcim v čase od odoslania objednávky Kupujúcim po doručenie objednaného tovaru alebo v priebehu reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru nemá vplyv na cenu už objednaného tovaru. Kupujúci si je vedomý, že v prípade zníženia ceny tovaru v čase od odoslania objednávky až po ukončenie prípadného reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru, nemá nárok na vrátenie časti kúpnej ceny za tovar vo výške rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Predávajúcemu. Predávajúci vyhlasuje, že v prípade jeho jednostranného zvýšenia ceny tovaru až po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu nemá nárok na úhradu peňažného rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Kupujúcim Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu.

Článok VI.

Platobné podmienky a spôsob platby

– Platobné podmienky pri objednávke v rámci Slovenskej Republiky

Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

 • a) PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v objednávke pri prevzatí kuriérovi alebo na pošte;
 1. b) PLATBA VOPRED: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v objednávke na účet Predávajúceho (IBAN: SK60 1100 0000 0080 1002 5945)

– Platobné podmienky a spôsob platby pri objednávke z Českej Republiky a z iných krajín sveta

Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje PLATBU VOPRED: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar kuriérskou službou po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v objednávke na (IBAN: SK7583300000002602167691).

Článok VII.
Dodacie podmienky

Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, obvykle od 1 pracovného dňa potvrdenia, prijatia elektronickej objednávky Kupujúceho Predávajúcim, a to na miesto dodania uvedené v objednávke.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom – kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou predávajúceho.

Článok VIII.
Poštovné a balné

Poštovné a balné v rámci Slovenskej Republiky:
Predávajúci si balné neúčtuje, ak je tovar zabalený štandardným spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru pri preprave. Objednaný tovar je posielaný 1.triedou.

 1. Výška poštovného pri platbe vopred na účet Predávajúceho je stanovená výška poštovného 4.00 EUR
 2. Výška poštovného pri platbe na dobierku je 4.50 EUR a je zabezpečovaná prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, alebo prostredníctvom pošty.

Poštovné a balné v rámci Českej Republiky:
Výška poštovného do Českej Republiky je 11 EUR.

Článok IX.
Záručné podmienky a záručná doba

Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Reklamovať je možné len zaplatený tovar zakúpený u Predávajúceho.

Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar vrátane Požadovaných dokladov.

Reklamácia, ktorá bola uznaná ako oprávnená je bezplatná. Kupujúci má právo na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby na tovare a boli vynaložené skutočne a účelne.

Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, hygienicky neškodný. V opačnom prípade je Predávajúci oprávnený odmietnuť prevziať tovar na reklamačné konanie. Reklamovaný tovar je potrebné odoslať doporučene na adresu Predávajúceho, NIE NA DOBIERKU a vopred informovať Predávajúceho. Reklamácie vybavíme spravidla do 7 až 30 dní od prevzatia vráteného tovaru. Za prípadnú stratu zásielky prostredníctvom pošty Predávajúci nenesie zodpovednosť.

Záruka sa nevzťahuje na:

– nadmerné opotrebovanie tovaru, v dôsledku nesprávneho použitia tovaru ( mechanické poškodenie, chybné pranie, nesprávne používanie a pod.)

– prirodzené opotrebovanie tovaru ( zipsy, ozdobné prvky, gumky a pod.)

-opotrebovanie tovaru v dôsledku nešetrného používania, nesprávneho ošetrovania ako aj nesprávneho výberu veľkosti.

Článok X.
Postup reklamácie a výmeny tovaru

Reklamácia

Predávajúci zodpovedá za poškodenie, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho.

Postup reklamácie

 1. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky.
 2. Poslať produkt späť na adresu Predávajúceho: MOONSTYLE s.r.o., Š.Moyzesa 20, 034 01 Ružomberok.
  Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 3. V prípade, že reklamovaný tovar nie je možné vymeniť, alebo odstrániť závadu tovaru a kupujúci žiada odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný zaslať hodnotu reklamovaného tovaru na účet kupujúceho a to do 14 dní odo dňa prijatia reklamovaného tovaru na sklad predávajúceho.

Odstrániteľné poškodenie:
Ak ide o poškodenie, ktoré možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bolo bezplatne, včas a riadne odstránené. Predávajúci je povinný poškodenie bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže namiesto odstránenia poškodenia požadovať výmenu veci, v prípade že závadu nemožno odstrániť ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť poškodenia a ak predávajúci má na sklade tovar, ktorý kupujúci chce vymeniť.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia poškodenia vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti a ak predávajúci má na sklade tovar, ktorý kupujúci chce vymeniť.
Ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa poškodenia po oprave alebo pre väčší počet poškodení vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť, t.j. právo na vrátenie kúpnej ceny (právo výberu má kupujúci).

Neodstrániteľné poškodenie:
Ak ide o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť (právo výberu má kupujúci).
Ak ide o iné neodstrániteľné chyby (t.j. také, ktoré nebránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby), kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci.
Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní od uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty, ak reklamácia nebola vybavená, má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť.
Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom jej rozsahu.
Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za poškodenie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.
Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva za zodpovednosti za poškodenie. Toto právo treba uplatniť u predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť poškodenie; inak právo zanikne.

Výmena tovaru

Kupujúci má právo do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru požiadať o výmenu tovaru.  Oznámenie kupujúceho o výmene tovaru musí byť predávajúcemu doručené emailom (moonstyleshopsk@gmail.com) do skončenia doby na výmenu tovaru(14 dní) a zároveň musí byť predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave a obale so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané.

Tovar by mal byť dodaný podľa možností v originálnom obale, musí byť dodaný v pôvodnom stave, s visačkami, nepoškodený a bez známok používania. Kupujúci zároveň uvedie číslo účtu na ktorý majú byť vrátené peniaze.

Prepravné náklady pri výmene tovaru hradí kupujúci.  Tovar vrátený na spôsob dobierky nebude prijatý.

Článok XI.
Ochrana osobných údajov

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) svoj súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke, ako aj so spracovávaním iných ním poskytnutých údajov v objednávke nemajúcich charakter osobných údajov, a to na účely uzavretia, realizácie a plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej medzi kupujúcim a predávajúcim podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok. Tento súhlas so spracovaním svojich údajov na účely uvedené v predchádzajúcej vete udeľuje kupujúci predávajúcemu na čas do odvolania tohto súhlasu kupujúcim.

Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním písomného oznámenia o odvolaní tohto súhlasu na e-mailovú adresu predávajúceho: Moonstyleshopsk@gmail.com  alebo zaslaním tohto písomného odvolania súhlasu na adresu.

Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Kupujúci má vo vzťahu ku svojím spracovávaným osobným údajom práva podľa ust. § 28, § 29 a súvisiacich ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov.

Článok XII.
Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na túto žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iný subjekt vedený v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

Spotrebiteľ môže podať návrh aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné, subjekt alternatívneho riešenia sporov môže na svojom webovom sídle uverejniť poplatkovú povinnosť za návrh na začatie, poplatok však nesmie byť vyšší ako 5 eur.

Článok Xlll.
Záverečné ustanovenie

Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Pri nákupe tovaru na stránke Facebook a Instagram Moon Styleshop sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.

Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na stránku Predávajúceho. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.

Predávajúci upozorňuje, že informácie na stránke Facebook a Instagram Moon Styleshop môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovar uvedený na stránke Facebook a Instagram Moon Styleshop.

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na stránke Facebook a Instagram Moon Styleshop.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, email, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

Zavrieť
Zavrieť
Prihlásenie
Zavrieť
Košík (0)

Žiadne produkty v košíku. Žiadne produkty v košíku.