• ‌Všeobecné obchodné podmienky

Predávajúci:
Obchodné meno: MOONSTYLE s. r. o.
Sídlo: Š. Moyzesa 20, 034 01 Ružomberok
IČO: 54 256 747
DIČ: 2121636385
IČ DPH: SK2121636385
číslo účtu: SK75 8330 0000 0026 0216 7691
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 78838/L
Zast. konateľom: Bc. Monika Kotora
Kontakt:
Prevádzka internetového obchodu www.moonstyle.sk
Facebook, Instagram: @moonstyle.sk
Tel.: 0908 633 086
E-mailová adresa: info@moonstyle.sk
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, 011 79 Žilina

Článok I.
Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP”) upravujú práva a povinnosti
Predávajúceho, ktorým je obchodná spoločnosť MOONSTYLE s. r. o., so sídlo Š. Moyzesa
20, 034 01 Ružomberok, IČO: 54 256 747, DIČ: 2121636385,  zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo: 78838/L, (ďalej len „Predávajúci”)
a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci”) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim
prostredníctvom eshopu www.moonstyle.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy
uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického
obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva”). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len
„Zmluvné strany“).

  • Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Článok II.
Vymedzenie pojmov

1. Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v
rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ,
ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež
podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva
kupujúcemu výrobok.
2. Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky
alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a
ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej
obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
3. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej
zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
4. Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a
kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky
potvrdzuje, že je oboznámený s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase
odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej
zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením
svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil.
5. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na
eshope www.moonstyle.sk

Článok III.

Objednávka, uzavretie kúpnej zmluvy

Objednávku možno vykonať bez registrácie alebo s registráciou Kupujúceho na
internetovej stránke www.moonstyle.sk
Registrácia
Pri registrácii je Kupujúci povinný uviesť údaje v rozsahu: meno a priezvisko, poštová
a fakturačná adresa, telefónne číslo, email, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov.
Podnikateľ je povinný uviesť aj IČO, DIČ, prípadne IČ DPH.
Tieto údaje budú v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov použité v rámci vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej
prepravu tovaru).
V prípade uvedenia nepravdivých údajov alebo údajov inej osoby pri registrácii zo
strany Kupujúceho je takto uzatvorená elektronická zmluva neplatná. Poskytovateľ
vylučuje svoju zodpovednosť, ak Kupujúci využíva jeho služby v mene inej osoby
alebo s použitím nepravdivých údajov.
Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za oneskorené doručenie alebo za iné
problémy a chyby, ktoré sú následkom chybne a/alebo nepresne zadaných údajov
Kupujúcim.
Kupujúci sa po úspešnej registrácii prihlási do internetového obchodu.

Bez registrácie
Kupujúci sa bez predchádzajúcej registrácie prihlási do internetového obchodu.
Kupujúci umiestni vybraný/é tovar/-y do košíka a nastaví počet kusov tovaru/ov,
ktorý/é chce zakúpiť. Kupujúci si môže kedykoľvek pozrieť obsah košíka kliknutím na
ikonu „košík“. Ak Kupujúci chce umiestniť ďalší tovar do košíka, vyberie si tlačidlo
„pokračovať v nákupe“. Ak už nemá záujem o zakúpenie ďalšieho tovaru, skontroluje
tovar a počet kusov tovaru, ktoré chce zakúpiť. Kliknutím na ikonu „vymazať – X“
môže vymazať obsah košíka. Po ukončení nákupu sa obsah košíka automaticky
aktualizuje. Kupujúci si následne vyberie dodaciu adresu, fakturačnú adresu, spôsob
platby a dodania tovaru.
Po zadaní údajov môže Kupujúci odoslať svoju objednávku kliknutím na tlačidlo
„objednať“, avšak predtým si môže ešte raz skontrolovať ním zadané údaje, prípadne
môže objednávku zaslať spolu s poznámku alebo uviesť svoje ďalšie požiadavky v
súvislosti s objednávkou a to aj prostredníctvom e-mailu. Takto vykonaná objednávka
sa považuje za záväznú.

Kupujúci obratom obdrží systémom automaticky vygenerované potvrdenie svojej
objednávky elektronickou formou (e-mailom). Doručením potvrdenia Kupujúcemu
vzniká právny vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim.
Ak Kupujúci neobdrží toto potvrdenie najneskôr do 48 hodín, v dôsledku systémovej
chyby, nevznikne medzi Predávajúcim a Kupujúcim právny vzťah. Kupujúci je
oprávnený o tomto informovať Predávajúceho a/alebo vyhotoviť novú objednávku.
V prípade korektnej objednávky bude Kupujúci e-mailom alebo telefonicky
informovaný o termíne dodávky objednaného tovaru. V prípade nevyhovujúceho
termínu dodávky tovaru je možné dohodnúť iný vhodný termín. Po tomto termíne si
Predávajúci vyhradzuje právo vyhlásiť objednávku za neplatnú.
Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak predmetný tovar bol uvedený na stránku v
dôsledku systémovej chyby, alebo ak cena tovaru bola medzičasom zmenená.
Rovnako je Predávajúci oprávnený zrušiť objednávku, ak kontaktné údaje zákazníka
nie sú správne alebo sú chybne vyplnené v objednávkovom formulári alebo ak
požadovaný tovar nie je k dispozícii dlhšiu dobu. O čom Kupujúceho bezodkladne
informuje emailom.
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku do 24 hodín od jej odoslania.
Objednávku je možné stornovať výlučne emailom na adrese info@moonstyle.sk.
Potvrdenie stornovania oznámi Predávajúci Kupujúcemu rovnako prostredníctvom
emailu.
Objednávky budú spracované Predávajúcim v pracovných dňoch medzi 08:00 a 18:00
hodinou. Objednávka bude spracovaná do 24 hodín.
Všeobecný termín plnenia je od 1 do 10 pracovných dní od potvrdenia objednávky a to
v závislosti od toho, či sa tovar nachádza na sklade alebo nie.

Ak sa Zmluvné strany nedohodli na čase plnenia, Predávajúci je povinný plniť zmluvu
najneskôr do tridsiatich dní od prijatia objednávky Kupujúcim.

Článok IV.

Storno objednávky, odstúpenie od kúpnej zmluvy

Storno objednávky
1. a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej
záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.
b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto
prípadoch:
– V prípade, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť najmä pre chybne uvedené
telefónne číslo, nedostupnosť, neodpovedá na e-maily atď.
– Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena
dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite
kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci
neprijme navrhnutú dohodu zo strany Predávajúceho a zaplatil už časť alebo celú sumu
kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych
dní odo dňa zrušenia objednávky Predávajúcim.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy
Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru.
Oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené emailom (info@moonstyle.sk) do skončenia doby pre odstúpenie t.j. 14dní od doručenia tovaru. Kupujúci je povinný najneskôr do 14dní odo dňa odstúpenia od zmluvy
predávajúcemu zaslať tovar späť na adresu

MOONSTYLE s.r.o., Mostová 1344/27 , 034 01 Ružomberok

POZOR

Tovar treba odoslať ako BALIK na adresu. Tovar odoslaný ako list alebo balík na poštu, nebude akcepotovaný-tento balík nebude prebratý.

Ružomberok, a to kompletný tovar v pôvodnom stave a so všetkými dokladmi a
dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.
Tovar nesmie byť poškodený, používaný. Tovar musí byť v pôvodnom obale, s originálnou
visačkou. Tovar vrátený na spôsob dobierky nebude predávajúcim prijatý.
Cena za vrátený tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného
tovaru, najneskôr do 14 dní od doručenia zásielky Predávajúcemu a to bankovým prevodom.
Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude
akceptovať odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

Článok V.
Platobné podmienky

– Platobné podmienky pri objednávke v rámci Slovenskej Republiky
Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov
platby:

 a) PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci
uhrádza celú sumu za tovar uvedený v objednávke pri prevzatí kuriérovi alebo na
pošte;
1. b) PLATBA VOPRED: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar po
uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v objednávke na účet Predávajúceho
(IBAN: SK75 8330 0000 0026 0216 7691)
– Platobné podmienky a spôsob platby pri objednávke z Českej Republiky a z iných
krajín sveta
Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje PLATBU VOPRED: Pri tomto
spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar kuriérskou službou po uhradení a pripísaní celej
sumy tovaru uvedeného v objednávke na (IBAN: SK75 8330 0000 0026 0216 7691).

Článok VI.
Dodacie podmienky

Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových
možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, obvykle od 1 pracovného dňa
potvrdenia, prijatia elektronickej objednávky Kupujúceho Predávajúcim, a to na miesto
dodania uvedené v objednávke.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej
ceny.
Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie
je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na
mieste dodania tovaru spísať s prepravcom – kuriérskou službou protokol o zistených vadách
spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému
poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená
ochrannou páskou predávajúceho.

Článok VII.
Poštovné a balné
Poštovné a balné v rámci Slovenskej Republiky:
Predávajúci si balné neúčtuje, ak je tovar zabalený štandardným spôsobom potrebným na
uchovanie a ochranu tovaru pri preprave. Objednaný tovar je posielaný 1.triedou.
1. Výška poštovného pri platbe vopred na účet Predávajúceho je stanovená výška
poštovného 4.00 EUR
2. Výška poštovného pri platbe na dobierku je 4.50 EUR a je zabezpečovaná
prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, alebo prostredníctvom pošty.
Poštovné a balné v rámci Českej Republiky:
Výška poštovného do Českej Republiky je 6 EUR.

Článok VIII.

Záručné podmienky a záručná doba

Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba
začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Reklamovať je možné len zaplatený
tovar zakúpený u Predávajúceho.
Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho
reklamovaný tovar vrátane Požadovaných dokladov.
Reklamácia, ktorá bola uznaná ako oprávnená je bezplatná. Kupujúci má právo na úhradu
nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za
chyby na tovare a boli vynaložené skutočne a účelne.
Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, hygienicky neškodný.
V opačnom prípade je Predávajúci oprávnený odmietnuť prevziať tovar na reklamačné
konanie. Reklamovaný tovar je potrebné odoslať doporučene na adresu Predávajúceho, NIE
NA DOBIERKU a vopred informovať Predávajúceho. Reklamácie vybavíme spravidla do 7
až 30 dní od prevzatia vráteného tovaru. Za prípadnú stratu zásielky prostredníctvom pošty
Predávajúci nenesie zodpovednosť.
Záruka sa nevzťahuje na:
– nadmerné opotrebovanie tovaru, v dôsledku nesprávneho použitia tovaru ( mechanické
poškodenie, chybné pranie, nesprávne používanie a pod.)
– prirodzené opotrebovanie tovaru ( zipsy, ozdobné prvky, gumky a pod.)
-opotrebovanie tovaru v dôsledku nešetrného používania, nesprávneho ošetrovania ako aj
nesprávneho výberu veľkosti.

Článok IX.

Postup reklamácie a výmeny tovaru

Reklamácia
Predávajúci zodpovedá za poškodenie, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej
doby. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním. Pokiaľ
kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného
odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho.
Postup reklamácie
1. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky.
2. Poslať produkt späť na adresu Predávajúceho:

MOONSTYLE s.r.o., Mostová 1344/27 , 034 01 Ružomberok

POZOR

Tovar treba odoslať ako BALIK na adresu. Tovar odoslaný ako list alebo balík na poštu, nebude akcepotovaný-tento balík nebude prebratý.

Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
3. V prípade, že reklamovaný tovar nie je možné vymeniť, alebo odstrániť závadu tovaru
a kupujúci žiada odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný zaslať hodnotu
reklamovaného tovaru na účet kupujúceho a to do 14 dní odo dňa prijatia
reklamovaného tovaru na sklad predávajúceho.
Odstrániteľné poškodenie:

Ak ide o poškodenie, ktoré možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bolo bezplatne, včas a
riadne odstránené. Predávajúci je povinný poškodenie bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže namiesto odstránenia poškodenia požadovať výmenu veci, v prípade že
závadu nemožno odstrániť ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom
na cenu tovaru alebo závažnosť poškodenia a ak predávajúci má na sklade tovar, ktorý
kupujúci chce vymeniť.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia poškodenia vymeniť chybnú vec za bezchybnú,
ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti a ak predávajúci má na sklade tovar, ktorý
kupujúci chce vymeniť.
Ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa poškodenia po oprave alebo pre väčší počet
poškodení vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť, t.j.
právo na vrátenie kúpnej ceny (právo výberu má kupujúci).
Neodstrániteľné poškodenie:
Ak ide o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa vec mohla riadne
užívať ako vec bez chyby, kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy
odstúpiť (právo výberu má kupujúci).
Ak ide o iné neodstrániteľné chyby (t.j. také, ktoré nebránia tomu, aby sa vec mohla riadne
užívať ako vec bez chyby), kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci.
Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní od uplatnenia reklamácie. Po uplynutí
tejto lehoty, ak reklamácia nebola vybavená, má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o
poškodenie, ktoré nemožno odstrániť.
Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to
aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom jej rozsahu.
Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za poškodenie až do doby, keď kupujúci po
skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene
veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.
Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s
uplatnením práva za zodpovednosti za poškodenie. Toto právo treba uplatniť u predávajúceho
najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť poškodenie; inak
právo zanikne.
Výmena tovaru
Kupujúci má právo do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru požiadať o výmenu tovaru.
Oznámenie kupujúceho o výmene tovaru musí byť predávajúcemu doručené emailom
(info@moonstyle.sk) do skončenia doby na výmenu tovaru(14 dní) a zároveň v tej lehote  musí
byť predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave a obale so všetkými
dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané.
Tovar by mal byť dodaný podľa možností v originálnom obale, musí byť dodaný v pôvodnom
stave, s visačkami, nepoškodený a bez známok používania. Kupujúci zároveň uvedie číslo
účtu na ktorý majú byť vrátené peniaze.
Prepravné náklady pri výmene tovaru hradí kupujúci.  Tovar vrátený na spôsob dobierky
nebude prijatý.

Článok X.
Ochrana osobných údajov

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) svoj súhlas so spracovávaním
svojich osobných údajov uvedených v objednávke, ako aj so spracovávaním iných ním
poskytnutých údajov v objednávke nemajúcich charakter osobných údajov, a to na účely
uzavretia, realizácie a plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej medzi kupujúcim a predávajúcim
podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok. Tento súhlas so spracovaním svojich
údajov na účely uvedené v predchádzajúcej vete udeľuje kupujúci predávajúcemu na čas do
odvolania tohto súhlasu kupujúcim.
Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním písomného oznámenia
o odvolaní tohto súhlasu na e-mailovú adresu predávajúceho: info@moonstyle.sk
alebo zaslaním tohto písomného odvolania súhlasu na adresu.
Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že údaje uvedené v objednávke sú
pravdivé. Kupujúci má vo vzťahu ku svojím spracovávaným osobným údajom práva podľa
ust. § 28, § 29 a súvisiacich ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov.

Článok XII.
Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný
so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že
predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na túto žiadosť odpovedal zamietavo alebo na
ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie
alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Návrh podáva
spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd
tým nie je dotknutá. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná
inšpekcia alebo iný subjekt vedený v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov
vedený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.
Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. K
návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti
uvedené v návrhu.
Spotrebiteľ môže podať návrh aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov,
ktorá je dostupná na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.
Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné, subjekt
alternatívneho riešenia sporov môže na svojom webovom sídle uverejniť poplatkovú
povinnosť za návrh na začatie, poplatok však nesmie byť vyšší ako 5 eur.

Článok Xlll.
Záverečné ustanovenie

Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito
všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Pri nákupe tovaru na stránke eshopu www.moonstyle.sk sa predpokladá zo strany
Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených
možných problémov.
Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na stránku
Predávajúceho. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje
Kupujúceho.
Predávajúci upozorňuje, že informácie na stránke eshopu www.moonstyle.sk môžu byť
aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovar uvedený na
stránke eshopu www.moonstyle.sk.
Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny
a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na stránke
www.moonstyle.sk
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú,
email, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty
a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na
základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto
zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

Zavrieť
Zavrieť
Prihlásenie
Zavrieť
Košík (0)

Žiadne produkty v košíku. Žiadne produkty v košíku.