Záručné podmienky a záručná doba

Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Reklamovať je možné len zaplatený tovar zakúpený u Predávajúceho.

Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar vrátane Požadovaných dokladov.

Reklamácia, ktorá bola uznaná ako oprávnená je bezplatná. Kupujúci má právo na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby na tovare a boli vynaložené skutočne a účelne.

Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, hygienicky neškodný. V opačnom prípade je Predávajúci oprávnený odmietnuť prevziať tovar na reklamačné konanie. Reklamovaný tovar je potrebné odoslať doporučene na adresu Predávajúceho, NIE NA DOBIERKU a vopred informovať Predávajúceho. Reklamácie vybavíme spravidla do 7 až 30 dní od prevzatia vráteného tovaru. Za prípadnú stratu zásielky prostredníctvom pošty Predávajúci nenesie zodpovednosť.

Záruka sa nevzťahuje na:

– nadmerné opotrebovanie tovaru, v dôsledku nesprávneho použitia tovaru ( mechanické poškodenie, chybné pranie, nesprávne používanie a pod.)

– prirodzené opotrebovanie tovaru ( zipsy, ozdobné prvky, gumky a pod.)

-opotrebovanie tovaru v dôsledku nešetrného používania, nesprávneho ošetrovania ako aj nesprávneho výberu veľkosti.

Postup reklamácie a výmeny tovaru

Reklamácia

Predávajúci zodpovedá za poškodenie, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho.

Postup reklamácie

 1. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky.
 2. Poslať produkt späť na adresu Predávajúceho:

  MOONSTYLE s.r.o., Mostová 1344/27 , 034 01 Ružomberok

  POZOR

  Tovar treba odoslať ako balík na adresu. Tovar odoslaný ako list alebo balík na poštu, nebude akcepotovaný-tento balík nebude prebratý.

  Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 3. V prípade, že reklamovaný tovar nie je možné vymeniť, alebo odstrániť závadu tovaru a kupujúci žiada odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný zaslať hodnotu reklamovaného tovaru na účet kupujúceho a to do 14 dní odo dňa prijatia reklamovaného tovaru na sklad predávajúceho.

Odstrániteľné poškodenie:
Ak ide o poškodenie, ktoré možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bolo bezplatne, včas a riadne odstránené. Predávajúci je povinný poškodenie bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže namiesto odstránenia poškodenia požadovať výmenu veci, v prípade že závadu nemožno odstrániť ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť poškodenia a ak predávajúci má na sklade tovar, ktorý kupujúci chce vymeniť.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia poškodenia vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti a ak predávajúci má na sklade tovar, ktorý kupujúci chce vymeniť.
Ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa poškodenia po oprave alebo pre väčší počet poškodení vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť, t.j. právo na vrátenie kúpnej ceny (právo výberu má kupujúci).

Neodstrániteľné poškodenie:
Ak ide o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť (právo výberu má kupujúci).
Ak ide o iné neodstrániteľné chyby (t.j. také, ktoré nebránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby), kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci.
Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní od uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty, ak reklamácia nebola vybavená, má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť.
Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom jej rozsahu.
Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za poškodenie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.
Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva za zodpovednosti za poškodenie. Toto právo treba uplatniť u predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť poškodenie; inak právo zanikne.

Záručné podmienky a záručná doba

Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Reklamovať je možné len zaplatený tovar zakúpený u Predávajúceho.

Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar vrátane Požadovaných dokladov.

Reklamácia, ktorá bola uznaná ako oprávnená je bezplatná. Kupujúci má právo na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby na tovare a boli vynaložené skutočne a účelne.

Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, hygienicky neškodný. V opačnom prípade je Predávajúci oprávnený odmietnuť prevziať tovar na reklamačné konanie. Reklamovaný tovar je potrebné odoslať doporučene na adresu Predávajúceho, NIE NA DOBIERKU a vopred informovať Predávajúceho. Reklamácie vybavíme spravidla do 7 až 30 dní od prevzatia vráteného tovaru. Za prípadnú stratu zásielky prostredníctvom pošty Predávajúci nenesie zodpovednosť.

Záruka sa nevzťahuje na:

– nadmerné opotrebovanie tovaru, v dôsledku nesprávneho použitia tovaru ( mechanické poškodenie, chybné pranie, nesprávne používanie a pod.)

– prirodzené opotrebovanie tovaru ( zipsy, ozdobné prvky, gumky a pod.)

-opotrebovanie tovaru v dôsledku nešetrného používania, nesprávneho ošetrovania ako aj nesprávneho výberu veľkosti.

Postup reklamácie a výmeny tovaru

Reklamácia

Predávajúci zodpovedá za poškodenie, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho.

Postup reklamácie

 1. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky.
 2. Poslať produkt späť na adresu Predávajúceho:

  MOONSTYLE s.r.o., Mostová 1344/27 , 034 01 Ružomberok

  POZOR

  Tovar treba odoslať ako balík na adresu. Tovar odoslaný ako list alebo balík na poštu, nebude akcepotovaný-tento balík nebude prebratý.000900

  Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 3. V prípade, že reklamovaný tovar nie je možné vymeniť, alebo odstrániť závadu tovaru a kupujúci žiada odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný zaslať hodnotu reklamovaného tovaru na účet kupujúceho a to do 14 dní odo dňa prijatia reklamovaného tovaru na sklad predávajúceho.

Odstrániteľné poškodenie:
Ak ide o poškodenie, ktoré možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bolo bezplatne, včas a riadne odstránené. Predávajúci je povinný poškodenie bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže namiesto odstránenia poškodenia požadovať výmenu veci, v prípade že závadu nemožno odstrániť ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť poškodenia a ak predávajúci má na sklade tovar, ktorý kupujúci chce vymeniť.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia poškodenia vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti a ak predávajúci má na sklade tovar, ktorý kupujúci chce vymeniť.
Ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa poškodenia po oprave alebo pre väčší počet poškodení vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť, t.j. právo na vrátenie kúpnej ceny (právo výberu má kupujúci).

Neodstrániteľné poškodenie:
Ak ide o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť (právo výberu má kupujúci).
Ak ide o iné neodstrániteľné chyby (t.j. také, ktoré nebránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby), kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci.
Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní od uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty, ak reklamácia nebola vybavená, má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť.
Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom jej rozsahu.
Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za poškodenie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.
Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva za zodpovednosti za poškodenie. Toto právo treba uplatniť u predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť poškodenie; inak právo zanikne.

Vrátenie/Výmena tovaru

Kupujúci má právo do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru požiadať o vrátenie alebo výmenu tovaru.  Oznámenie kupujúceho o vrátenie alebo výmene tovaru musí byť predávajúcemu doručené emailom (info@moonstyle.sk) do skončenia doby na vrátenie/výmenu tovaru(14 dní).

Kupujúci je povinný najneskôr do 14dní odo dňa odstúpenia od zmluvy
predávajúcemu zaslať tovar späť na adresu MOONSTYLE s.r.o., Mostová 1344/27 , 034 01 Ružomberok

POZOR

Tovar treba odoslať ako balík na adresu. Tovar odoslaný ako list alebo balík na poštu, nebude akcepotovaný-tento balík nebude prebratý.

Tovar by mal byť dodaný podľa možností v originálnom obale, musí byť dodaný v pôvodnom stave, s visačkami, nepoškodený a bez známok používania. Kupujúci zároveň uvedie číslo účtu na ktorý majú byť vrátené peniaze. Peniaze za tovar a poštovné budú zákazníkovi vrátené po skontrolovaní zásielky najneskôr do 10 dní. Predávajúci nevráti platbu za poštovné a balné kupujúcemu v prípade, že si kupujúci objedná viac kusov tovaru, resp. viacero druhov tovaru a následne vráti „odstúpenie od zmluvy“ len časť zakúpeného tovaru.

Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí kupujúci.  Tovar vrátený na spôsob dobierky nebude prijatý.

Tu si môžete stiahnuť formulár na vrátenie tovaru:

Formular-na-vratenie-tovaru-

Zavrieť
Zavrieť
Prihlásenie
Zavrieť
Košík (0)

Žiadne produkty v košíku. Žiadne produkty v košíku.